* * * * * * * * * * * * *
* Gwasanaeth Archifau Gwynedd Safle AGOR English
*
* Tudalen Gartref Llechwefan Diwylliant Cymunedau Llechfaen Celf Oriel Map Safle Safleoedd Allanol Gwybodaeth am y Prosiect

Cymunedau - Cartrefi;

Datblygodd trefi a phentrefi llewyrchus yn sgil twf y diwydiant llechi, ac erbyn y 1850'au rhaid fu sefydlu Byrddau Lleol, e.e. Bethesda ym 1854. Erbyn y flwyddyn honno roedd 1242 o dai yno gyda 60 siop a 27 tafarn ar y Stryd Fawr. Cyfanswm y dynion a drigai yn y pentref oedd 3011 a chyfanswm y merched ond yn 1744. Ffurfiwyd cymdeithasau adeiladu lleol hefyd i alluogi chwarelwyr i fenthyca i brynu ty. Bodlonai eraill wrth gwrs ar dalu rhent.

Tai traddodiadol chwarelwyr o Flaenau Ffestiniog wedi ei adleoli i Amgeueddfa Lechi Gymraeg, Llanberis
 
Ar dir comin y codwyd pentref Rhosgadfan, a phan ddechreuodd pobl weithio yn y chwarei, caeasant ddarnau o'r comin i mewn i adeiladu eu tai, y cabanau unnos i fyw ynddynt...140 o dai a thri chapel yn Rhostryfan erbyn y flwyddyn 1826... Am y tai, tai bychain iawn oeddynt, tai unllawr o gegin, ty llaeth neu gilan, dwy siamber a'r gegin, ond newidiwyd hynny a gwneud pared o goed neu o gerrig. Simdde fawr a oedd iddynt a'i lled yn yn ddigon helaeth i gadair freichiau. Nid wyf fi'n ddigon hen i gofio'r lle tân hen ffasiwn na'r llawr pridd, ond gadawsid y twll mawn o dan y simdde fawr yn fy hen gartref i heb ei orchuddio, ac yr oedd yn lle hwylus i eirio dillad. Erbyn fy amser i yr oedd grât a phopty bach ar un ochr iddo, a boiler a feis i dwymo dwr poeth ar yr ochr arall. Wrth ochr y boiler yr oedd popty mawr a ymestynnai gryn lathen neu ragor i'r wal, a lle i roi tân odano. Âi cryn dipyn o lo i dwymo'r popty, ond wedyn gellid rhoi nifer da o fara i mewn, ac wedi i'r popty dwymo, ni fyddai eisiau llawer o lo arno wedyn.'
(Y Lôn Wen, tud 26-27)

 

 
A 'doedd yno ddim ty gwerth i chi ei alw'n dy yr adeg honno... Dim ond rhyw bedair wal a tho gwellt oedd ty yr adeg honno, tôn mawn ar lawr, a dau wely wenscot a'u cefnau at i gilydd a'u talcenni at lawr y gegin. Pan fyddai corff yn y ty 'roedd yn rhaid i chi gysgu yn yr un fan â'r arch.'
(Traed mewn Cyffion, tud 21-22)
 

Cadw tyddyn a gweithio yn y chwarel hefyd oedd y drefn i lawer iawn.

 

'Yn ei meddwl ei hun yr oedd yn berffaith sicr bod Traed Mewn Cyffion, Kate Roberts.gweithio yn y chwarel a chadw tyddyn yn ormod o waith. Ond beth oedd i'w wneud? Gwyddai ddigon, drwy glywed, am y chwareli i wybod mor ansicir oedd y cyflog, ac yr oedd yn beth braf iawn bod mewn llawnder o laeth a menyn. Poenai un peth hi'n fawr, a hynny oedd cyflwr y ty. Y gegin lle'r oeddynt yn byw oedd yr unig ystafell glyd ynddo. Yr oedd y siamberydd, yr un gefn yn enwedig, yn llaith ac yn hollol afiach i neb gysgu ynddi. Rhedai'r lleithder i lawr y parwydydd gan ddifetha pob papur, a disgynnai diferion dwr o'r seilin coed ar y gwely adeg rhew a barrug. Fe hoffai gael adeiladu darn newydd wrth yr hen dy, fel y câi gegin orau a dwy lofft o leiaf. Yr oedd digon o gerrig ar dir y Ffridd Felen i adeiladu darn felly, a byddai cael gwared o'r cerrig yn lles i'r tir yntau. Ond byddai'n rhaid i Ifan eu saethu, a golygai hynny fwy o waith byth iddo.'
(Y Traed mewn Cyffion, tud 25-26)
 

Gwragedd Chwarelwyr.

Am ryw reswm nid oedd gan O.M. Edwards air da i wragedd chwarelwyr Arfon. Wrth deithio ar y tren i lawr am dde Cymru tua 1891

`Yr oedd yno wraig chwarelwr , yn mynd ar ol ei gwr i'r gweithydd, a chwaer iddi, a phedwar o blant. Yr oedd y plant y pethau mwyaf gwinglyd a welais erioed...Dywedasant eu bod yn mynd i fyw i Forgannwg am byth, ac yn gadael Arfon...paham y mae gwragedd chwarelwyr yn aml mor grand eu gisg, a phaham y mae eu crandrwydd mor ddichwaeth. Yr oedd gwisgoedd y ddwy wraig hyn yn dangos dau beth sy'n wrthun iawn gyda'i gilydd,-balchder gwisg a thlodi gwisg. Yr oeddynt wedi cael dillad o'r toriad newyddaf ar hyd y blynyddoedd diweddaf, a phob toriad yn berffaith afresymol; yr oeddynt wedi cymysgu gwahanol ffasiynau,heb ymgais at drefn a chwaeth; ac yr oedd y dillad crand wedi mynd yn shabby iawn. Ewch i gynulleidfa o chwarelwyr yn Arfon ar y Sul, a gallech dybied mai mewn cynulleidfa ffasiynol ym Mharis yr ydych; cerddwch drwy'r pentre ar fore dydd Llun, a thybiwch eich bod yn cerdded drwy ran isel o Lunden, lle mae pawb wedi cael eu dillad o siop ail law,'
(Tro i'r De, O.M. Edwards, tud 61-63.)
 
 

 

 
ADNODDAU
 
Cyngor Gwynedd
Amgueddfa Lechi, Llanberis
Ymgynghorwyr Cynefin Cyllidwyd gan Enrich UK Y Gronfa Cyfleoedd Newydd
© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2003