* * * * * * * * * * * * *
* Gwasanaeth Archifau Gwynedd Safle AGOR English
*
* Tudalen Gartref Llechwefan Diwylliant Cymunedau Llechfaen Celf Oriel Map Safle Safleoedd Allanol Gwybodaeth am y Prosiect

Hanes Chwarela

cyn y chwyldro diwydiannol y chwyldro diwydiannol
y diwydiant yn dirywio

Chwarelwyr yn hollti llechiDefnyddiwyd llechi Cymreig gan y Rhufeiniaid. Toeau teiliau oedd i gaer Rufeinig Segontium yn wreiddiol ond ail osodwyd llechi yn eu lle yn ddiweddarach. A diddorol yw sylwi i lechi gael eu defnyddio mewn caer Rufeinig yng Nghaer Llugwy, rhwng Capel Curig a Dyffryn Conwy ddwy ganrif cyn adeiladu Segontium. Defnyddiwyd llechfaen fel lloriau wyth o dyrau castell Conwy rhwng 1283 a 1287. Yn wir, yn ystod Rhyfel Annibyniaeth Cymru, honnir i Edward I, brenin Lloegr, dreulio noson mewn ty yn Nrws y Coed oedd wedi ei doi efo llechi o chwarel y Cilgwyn. Ym 1317 symudwyd neuadd fawr Llywelyn II (Llywelyn ein Llyw Olaf) o Gonwy i Gastell Caernarfon a'i thoi efo llechi gan un 'Henry le Scaltiere.' Ym 1387, saith deg o flynyddoedd yn ddiweddarach, cyfieithodd John Trevisa, 'Polychronicon' cerdd Ranulf Higden;

Valeys bryngeth forth food,
And hills metal right good,
Col groweth under lond,
And grass above at the hond,
There lyme is copious,
And sclattes also for hous.

Gwelwyd cryn dipyn o ail adeiladu dan oruchwyliaeth Edward, y Tywysog Du, ym 1358-1360, pan brynwyd 21,000 o gerrig to ar gyfer toi stablau mawr Castell Caer. Pan gyrhaeddodd Richard II yng Nghonwy, flwyddyn cyn Gwrthryfel Owain Glyndwr, nododd Ffrancwr o'r enw Chretien,

Ac felly, marchogodd y brenin, yn ddistaw
Felly yng Nghonwy, ble mae llawer o lechi
Ar y tai, cyrhaeddodd, heb fawr oedi
Ar doriad y dydd.

Daeth y llechi yma fwy na thebyg o chwareli Dolwyddelan neu Benmachno. Ceir tystiolaeth bellach o gywydd Iolo Goch (c1320-c1398) fod llechi wedi eu defnyddio i doi llys Owain Glyndwr yn Sycharth, plwyf Llansilin.

Tô teils ar bob ty talwg,  
Simnai ni fagai fwg.

Yna, tua diwedd y bymthegfed ganrif, canodd Guto'r Glyn gywydd ar ran Syr Gruffudd ab Einion o Ddyffryn Clwyd.

F'unigwaith iddaw i Fangor, 
Fu erchi main ar fraich môr. 
Carnedd o Wynedd ynys, 
Coflaid llong cyfled â llys. 

...

I Degeingl hwnt y dygir, 
I Ruddlan i Henllan hir.

Ganrif yn ddiweddarach cyfansoddodd Sion Tudur gywydd i ofyn am anrheg o lwyth o lechi gan Ddeon Bangor.

E ddwg llong rwyddgall angor
 Igain mil rhyd eigion mor; 
Y llongai da ollyngir, 
Rwyddlan deg, i Ruddlan dir.

LLECHI TO: Can mlwydd oed ac yn ddigon da am ganrif arallSylwodd John Leland ar ei deithiau rhwng 1536 a 1539 fod tai Croesoswallt wedi eu coedio,  a'u toi efo llechi, ac yn Is Dulas, ar lan ddwyreiniol yr afon Dulas yn Sir Ddinbych, cloddiant gerrig llechi i doi eu tai. Defnyddiwyd llechi hefyd i doi yn Wrecsam yn ystod teyrnasiad Elisabeth I. Yn ystod cyfnod yr Esgob William Morgan, (cyfieithydd y Beibl i'r Gymraeg) yn Llanelwy, (1601-04) defnyddiwyd llechi i doi cangell y gadeirlan. Defnyddiwyd llechi o'r Penrhyn i doi mwy o'r adeilad ym 1682, ac yn ystod adnewyddiadau yn ystod y 1930'au, roedd cyflwr y llechi yma yn ddigon da i'w hail ddefnyddio ar goed newydd.Adeilad seciwlar, ond gyda chysylltiadau crefyddol oedd Plas y Gogarth, Llandudno. Esgob Bangor oedd ei berchennog ac fe'i towyd efo llechi yn y drydedd ganrif ar ddeg. Gwelwn felly ddarlun yn y gogledd o lechi yn cael eu defnyddio fwyfwy ar gyfer tai boneddwyr a chlerigwyr, ac erbyn 1675, roedd llechi ar gael o chwareli Glyn Ceiriog, gyda llongau yn cael eu defnyddio i'w cludo. Yn wir, erbyn oes y Tuduriaid, llechi oedd prif allforion yr ardal, oblegid hyd at y flwyddyn 1603 cyfeirir at allforio llechi o Aberogwen (Bangor) i Ddulyn a Carlingford yn Iwerddon, yn ogystal a'r Foryd, (Rhyl), Llanelwy a Chaer. Allforid llechi o Sir Benfro i arfordir de orllewin Iwerddon ac i Fryste. Yn ddigon diddorol hefyd, cyfeirir at fewnforio llechi o Antwerp i ail doi y Gyfnewidfa Frenhinol yn Llundain. Yn llawer diweddarach, diddorol yw nodi mai llechi Cymreig a ddefnyddiwyd i doi Palas Westminster yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, i baneli trydan llongau y Frenhines Mary a'r Frenhines Elizabeth, Cwmni Cunard yn y 1930'au, fel cwrs tamprwydd Eglwys Gadeiriol Guildford ym 1960 ac i ail doi Stryd Downing ym 1962-63.

Map: Chwarela Llechfaen yng Nghymru Cyn 1944

 

Hyd tua 1750 chwareli bychain a bas yn cael eu gweithio gan bobl leol ar gyfer eu hangenion eu hunain neu i'w gwerthu oedd yn bodoli. Dyna fu'r drefn ers canrifoedd. Cofnodir i Gwilym ap Griffith o'r Penrhyn dalu 10d yr un i nifer o'i denantiaid am weithio 5,000 o lechi. Cofnodir hefyd am fwrdeisydd o Fiwmares gymeryd prydles ar ran o dir y Penrhyn ym 1544. Ar ei farwolaeth ym 1568-69 ym Mangor, roedd un William Spen o Ddinbych yn ddyledus i'w stad am 13,000 o lechi. A siarad yn gyffredinol, doedd y bonedd tirog yn cymeryd fawr o ddiddordeb yn yr ased werthfawr oedd ganddynt.

 

ORIEL ADNODDAU
Chwarelwr wrth ei waith Creigiwr wrth ei waith. Mwyngloddwyr David Rees Jones a John Jones yn paratoi i ffrwydro
Biwglar yn Chwarel Penrhyn Lleihau y graig yn Chwarel Penrhyn. Tu Mewn i Sied Naddu Llechi yn Penrhyn.
Cyngor Gwynedd
Amgueddfa Lechi, Llanberis
Ymgynghorwyr Cynefin Cyllidwyd gan Enrich UK Y Gronfa Cyfleoedd Newydd
© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2003