* * * * * * * * * * * * *
* Gwasanaeth Archifau Gwynedd Safle AGOR English
*
* Tudalen Gartref Llechwefan Diwylliant Cymunedau Llechfaen Celf Oriel Map Safle Safleoedd Allanol Gwybodaeth am y Prosiect

Hanes Chwarela - Y Diwydiant yn Dirywio 

cyn y chwyldro diwydiannol y chwyldro diwydiannol
y diwydiant yn dirywio

Chwarelwyr yn hollti llechfaen yn flociauOnd yn dilyn dirwasgiad cyffredinol yn y fasnach adeiladu yn y 1880'au, syrthiodd yr alwad am lechi. Yn wir, effeithiodd y dirwasgiad ar safonau byw yn gyffredinol. Syrthiodd y prisiau ac aros yn isel hyd flynyddoedd y Rhyfel Mawr. Yn gysylltiedig â hyn roedd trafferthion diwydiannol yn torri allan. Cystadleuai chwareli am farchnadoedd yn ffyrnig eithafol. Gorfodwyd rhai o'r chwareli bychain i gau a chymerwyd eraill drosodd gan y rhai mawr. Ar ben hyn gosodwyd trethi ar lechi tramor gan wledydd fel Ffrainc, yr Almaen a'r Swistir, a chafodd hyn effaith andwyol ar economi y Blaenau. Allforiwyd 39,000 tunnell o lechi i'r Almaen o Borthmadog ym 1894, allforiwyd 21,000 tunnell ym 1901 a dim ond 11,000 ym 1910. Rhwng 1889 a 1918 syrthiodd y cyfansymiau llechi a allforid yn flynyddol o 79,912 i 1,592 tunnell.

Cadwodd y farchnad gartref yn well fodd bynnag gan fod nifer o ddinasoedd a threfi mawrion yn yr Alban a Lloegr yn gweithredu polisïau clirio slymiau yn y 1890'au. Ond dirywiodd yr allforion i Iwerddon yn sylweddol yn dilyn yr Ymgyrch dros Ymreolaeth o 1893 ymlaen. Cymhlethwyd y sefyllfa hefyd gan fewnforion o chwareli rhad i'r Alban, Lloegr a hyd yn oed Gymru o wledydd fel yr Iseldiroedd, Twrci, Canada, Norwy, Portiwgal, Gwlad Belg, Ffrainc a'r Unol Daleithiau.

Clec arall annisgwyl i'r diwydiant oedd penderfyniad Bwrdd Addysg Lloegr i argymell peidio defnyddio llechi ysgrifennu mewn ysgolion.

Erbyn 1906-08 roedd llechi yn casglu ar y ceiau ym mhorthladdoedd Caernarfon, Porthmadog a'r  Felinheli, a gyrwyd mwy a mwy o chwarelwyr a'u teuluoedd i ddyled. Cauwyd llawer o'r chwareli yn ystod y Rhyfel Mawr tra'r aeth eraill ar wythnos dri niwrnod. Cynyddodd diweithdra ac ym 1917, cyhoeddwyd nad oedd y diwydiant llechi yn ddiwydiant angenrheidiol.

Rhyfel, Dirwasgiad a Rhyfel Arall

Chwarel Llechwedd: Hysbysiad yn egluro beth i'w wneud pan mae unigolyn wedi brifo mewn damwain.Yn dilyn yr heddwch, mawr fu'r galw am gartrefi teilwng i'r arwyr drigo ynddynt.

Yn y diwydiant llechi gwelwyd cynydd yn y duedd tuag at gyfuniadu. Syrthiodd gwerth cyfrandaliadau yn isel hyd yn oed cyn 1914 a daliodd llawer o chwareli i redeg ar golled yn y 1920'au a 1930'au. Daeth teiliau toi rhad yn boblogaidd iawn wedi 1924, a phan ddefnyddid llechi o gwbl defnyddid rhai tramor o ansawdd eilradd yn aml. Gwelwyd adeiladu sylweddol yn ystod y 1930'au ond ni fu cynnydd cyfatebol yn y cynhyrchiant o lechi.. Cynhyrchodd chwareli'r gogledd 364,000 tunnell o lechi ym 1912, ac ond 271,000 ym 1935. Amcangyfrifwyd fod 1,2000,000 tunnell o deils toi wedi eu cynhyrchu ym 1935 yn unig.

Torrodd rhyfel allan drachefn ym 1939 a daethpwyd a rheolau newydd llym parthed adeiladu. Erbyn 1940, roedd tua 4,600 wedi gadael y diwydiant, a thua'u hanner wedi ymuno efo'r lluoedd arfog. Gwir fod bomio dinasoedd a threfi yn creu galw mawr am lechi i gwblhau atgyweiriadau, ond gyda llafur yn brin ac ond ychydig o lechi y gellid eu defnyddio ar gael yn rhwydd methwyd a chyflawni'r farchnad. Gwaethygwyd y sefyllfa hefyd gan fod nifer y prentisiaid wedi gostwng o 735 ym 1939 i 143 ym 1946. Gorfodwyd nifer o chwareli i gau am byth.

Cyfrandailad heb ei gyhoeddi yng Ngwmni Dorothea, 1950sAdlewyrchir cyflymder y dirywiad gan nifer y chwarelwyr oedd yn y diwydiant yn gyffredinol. Ym 1939 rhifent 7,589. Ni rifent ond 3,520 erbyn 1945 ac erbyn 1972, roedd y nifer yn llai na 1,000. Dechreuwyd gweithio wythnos bum niwrnod am y tro cyntaf yn y diwydiant ym 1947 gydag oriau gwaith o 7.00yb hyd 5yh. Cyflwynwyd wythnos ddeugain awr yn y Penrhyn hefyd.. Ac er y gorchymyn fod yr holl lechi a gynhyrchid i fynd i atgyweirio adeiladau a ddifrodwyd yn y rhyfel, roedd prinder mawr o greigwyr a chwarelwyr yn llesteirio gweithredu'r polisi. Canlyniad uniongyrchol arall oedd fod cyfartaledd oedran y gweithwyr yn codi. Ystyriwyd cenedlaetholi'r diwydiant ym 1949 a thanseiliodd hyn hyder nifer o'r perchnogion. Ond y broblem fwyaf o'r cwbl oedd fod prisiau llechi mor ddrud mewn cymhariaeth a phrisiau asbestos neu deiliau clai a choncrit. Fe ostyngodd y mewnforion o lechi toi eilradd o dramor hyd yn oed. Cafwyd peiriannau modern i mewn ond ni allai dim rwystro'r dirywiad.

 

Blwyddyn Tunnell
1958 54,000
1959 46,000
1960 52,000
1961 45,000
1962 40,000
1963 33,000
1964 35,000
1965 37,000
1966 35,000
1967 39,000
1968 32,000
1969 24,000
1970 22,000

Gwariwyd symiau mawr i geisio agor chwarel newydd yn y Marchlyn, Llanberis, ond heb lwyddiant.

Cyflogaeth a Chynhyrchaeth yn y Diwydiant llechi y Deyrnas Unedig 1900-1996. 

Cyngor Gwynedd
Amgueddfa Lechi, Llanberis
Ymgynghorwyr Cynefin Cyllidwyd gan Enrich UK Y Gronfa Cyfleoedd Newydd
© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2003