* * * * * * * * * * * * *
* Gwasanaeth Archifau Gwynedd Safle AGOR English
*
* Tudalen Gartref Llechwefan Diwylliant Cymunedau Llechfaen Celf Oriel Map Safle Safleoedd Allanol Gwybodaeth am y Prosiect

Cyflogau, Streiciau a Safon Byw - Cyflogau a Safon Byw

cyflogau a safon byw streiciau streic penrhyn 1900-1903
datblygiad undebau llafur rheolaeth chwareli  

Rhwng 1786 a 1831 fe gynyddodd cyfanswm cynhyrchu llechi yn enfawr yn Sir Gaernarfon a Sir Feirionnydd.

Ardal 1786 1831
Sir Gaernarfon 20,000 tunnell 90,000 tunnell
Sir Feirionnydd 500 tunnell 12,000 tunnell
Cyfanswm 20,500 tunnell 102,000 tunnell

Amrywiai graddfeydd cyflog o chwarel i chwarel ond dyma fel yr oeddynt yn y Penrhyn yn ystod chwarter cyntaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg fwy neu lai.

Blwyddyn Cyflog Dydd
tua 1800
tua 1806
1814
1817
1825
1828
1/- (5c ) y dydd
1/6 (7½c) y dydd
2/- (10c) y dydd
1/6 (7½c) y dydd
2/6 (12½c) y dydd
1/8 (8½c) y dydd

Dros yr un cyfnod fe amrywiai cyflog gweithwyr amaethyddol o 8d (3½c) i 1/- (5c) y dydd tra enillai mwynwyr copr Mynydd Parys rhwng 1/- a 1/8 y dydd.

Nid oedd fawr o amrywiaeth ym mhrisiau llechi o flwyddyn i flwyddyn i gyfateb efo'r cyflog.Gallai bargen droi allan yn dda neu'n wael. Telid cyflogau'r chwarelwr ei hun ar dasg tra telid y rybelwr a'r labrwr wrth y dydd. Ond dylid cofio hefyd fod gan lawer iawn o'r chwarelwyr dyddyn ar lethrau caregog y Cilgwyn.

Chwarelwr gydag un fraich yn sefyll gyda cheffyl mewn chwarel. (c) Llyfrgell Genedlaethol Cymru.
Tlodi fu'n pensaernio - ei gynllun,
Ac unllawr roed iddo;
Ond llanwyd ei aelwyd o
A grasol gywir groeso.
(Huw Rowlands.)

Bywyd y barics

Os yn byw yn un o resdai Bethesda neu Flaenau Ffestiniog, cedwid y tai fel pin mewn papur yn aml, er y ceid cwt mochyn ym mhen draw'r ardd. Teithiai llawer iawn o'r dynion bellteroedd sylweddol i'w gwaith. Denai chwareli Blaenau Ffestiniog weithwyr o gyn belled a Dyffryn Ardudwy, Cricieth, Beddgelert, Trawsfynydd, Llanrwst a llefydd eraill.

Cyflogai Chwareli Llanberis ddynion o dros drigain o bentrefi bychain yn Sir Gaernarfon a Sir Fôn. Yn wir, roedd ecsodus wythnosol o'r ynys yn cario eu bwyd am yr wythnos waith, pawb efo'i waled yn llawn bwyd ar gyfer y pum niwrnod a hanner. Gweithiodd llawer yn y chwarel dan yr amodau yma am hanner canrif gan weld eu teuluoedd ond am ychydig oriau ar benwythnos. Cychwynnai gweithwyr o gyn belled a Llannerch-y-medd neu Langefni am dri o'r gloch ar fore Llun i gerdded y deg milltir neu fwy at fferi Moel y Don. Wedi croesi'r Fenai, cerddasant hyd at y Felinheli i ddal y tren chwarel o Benscoins. Yna, wedi cyrraedd y chwarel dringo efo'u bwyd i'r barics, a hynny cyn dechrau gweithio.

Amrywiai amgylchiadau byw yn y barics o chwarel i chwarel. Nid oedd y fath beth a thap dwr ynddynt.

Codiad cyflog o 3% i fargeinwyr, 2.5% i'r gweddill yn Chwarel Dinorwig, Llanberis, 1903.

Un tap ar gyfer pawb yn sefyll tu allan oedd y drefn neu gael dwr ffres o nant gyfagos. Codwyd un rhes o farics yn chwarel Dinorwig 2,000 troedfedd uwchlaw'r môr yn wynebu Môn. Fe'u llysenwyd yn `Ireland View!' Roedd dwy ystafell ym mhob uned fyw lle trigai dau oedolyn a dau fachgen fel rheol, ac yn perthyn i'r un teulu. Byddai gan bawb ei orchwylion ei hun i gyflawni, yn amrywio o nôl coed tân, llenwi'r bwced lo, nôl dwr ffres neu nôl llaeth enwyn. Byddai un arall yn cael y gwaith o fod yn gyfrifol am ddeffro'r lleill yn y bore.

Darperid dau wely dwbwl a phared o lechfaen yn eu gwahanu. Ar y llawr gwelid mat sach. Cynoesol iawn oedd y dodrefn a fyddai fel rheol wedi eu gwneud gan y dynion eu hunain yn ddigon amrwd. Golau cannwyll neu lamp baraffin a geid yn y nos. Hyd yn oed pan ddaeth trydan i Chwarel Dinorwig ym 1906, ni ddarperid cyflenwad i'r un barics. Papur newydd oedd y lliain bwrdd a phapur llwyd tew oedd y llenni i gadw drafftiau allan yn ystod stormydd y gaeaf. I ymlacio roedd dewis o gemau cardiau, dominôs, snêc a ladyrs, liwdo neu ddarllen cylchgronau a phapurau lleol. Roedd Beibl a Llyfr Emynau ym mhob barics a gwelid ugeiniau o'r dynion yn mynychu cyfarfodydd yr wythnos yn y capeli yn Llanberis yn gwisgo eu dillad ail orau. Dro arall treulid yr hwyrnos yn canu.

Yn syml, roedd yr amgylchiadau byw yn warthus, ac am y moethusrwydd yma, talai pob gweithiwr rhwng 1½d (1c) a 3d (1½c) y dydd.

Ernest Neale, Rheolwr Chwarel Dinorwig, 1903

Ar y llaw arall, roedd amgychiadau barics Chwarel yr Oakeley beth yn well gyda phob gweithiwr efo ystafell gysgu ei hun. Ym mhob barics roedd tecell, tebot, sosban a phadell ffrïo y cwbwl wedi eu gorchuddio gyda haenen drwchus o barddu. Yfid y te allan o fygiau mawr neu botiau jam gwyn. Pryd poblogaidd fyddai lobscows efo brechdan a the wedi hen stiwio.

Erbyn 1874, roedd J. Lloyd Williams yn fyfyriwr yn y Coleg Normal, Bangor.

Un o brofiadau melysaf fy ngwyliau o'r Coleg y flwyddyn hon oedd yr wythnos a dreuliais efo fy nhad yn y "Barics Mawr" (chwarel y Llechwedd, Blaenau Ffestiniog.)...Yn y rhan o'r adeilad lle'r oedd fy nhad yr oedd dwy ystafell-llawr a llofft, ac nid oedd yr un o'r ddwy yn neilltuol o lân. Yn y rhain yr oedd wyth o ddynion yn byw ac yn bod. Yn y llofft yr oedd pedwar gwely. Y nos cysgai'r dynion a fu'n "gweithio'r dydd." Yn y dydd byddai'r rhai a fu'n gweithio'r nos, yn eu tro, yn cysgu yn yr un gwelyau. Fel hyn nid oedd yr un gwely yn cael cyfle i oeri! Safai stôf ar ganol y "llawr," ond dim dodrefn namyn cwpwrdd, a chlamp o fwrdd, gydag ychydig o gelfi coginio.


Atgofion Tri Chwarter Canrif III, tud 104,
John Lloyd Williams.

(O edrych yn frysiog dros lyfrau cownt Plasty Glynllifon am 1893, roedd costau rhedeg y ty yn unig yn £24,000!)

Cyflogau

Tynnid taliadau o gyflogau'r chwarelwyr fel 8d (3½c) yr wythnos am bowdwr du, ffiws (a chanhwyllau lle cloddid dan ddaear. Ffurfiwyd Clybiau Lles yn y Penrhyn mor gynnar a 1781 a chafodd ei ail sefydlu ym 1825. O dalu 7d (3c) y mis gallai chwarelwr hawlio tâl salwch neu ddamwain. Perchennog y chwarel fyddai'n apwyntio'r doctor chwarel tra gweinyddid y Clwb gan y rheolwr neu'r asiant.

Oherwydd safle ynysig llawer o'r chwareli byddai'r perchnogion yn aml yn darparu cyflenwadau o rawn i'w chwarelwyr, a gwbeid hyn yn aml ar golled yn Ninorwig a'r Penrhyn. Ar y llaw arall, roedd rhai chwareli fel Chwarel y Cilgwyn yn gwasgu'r system dryc i'w heithaf ar y chwarelwyr. Ym 1823 gwariwyd £13-1-10 ar brynu grawn i'r chwarelwyr, a thynnu'r gost o'u cyflogau. Roedd hi'n system oedd yn gwbl agored i gael ei cham-drin, ond roedd gweithrediadau perchnogion y Cilgwyn yn y cyfnod yma ddim yn nodweddiadol o'r hyn a ddigwyddai yn niwydiant llechi'r gogledd, o'i gymharu a beth oedd yn digwydd yn y diwydiant copr ar Fynydd Parys. Cyflog chwarelwr ar gyfartaledd ym 1845 oedd 15/-(75c) yr wythnos a gwelid llawer efo'u teuluoedd yn ymfudo am yr America o Gaernarfon a neu Borthaethwy. Cynyddodd y galw am lechi yn sylweddol yn ystod y cyfnod 1856-70. Erbyn 1860 4/3 (21c) y dydd fyddai cyflog chwarelwr, ond erbyn 1870 gallai fod cyn gymaint a 5/6 (27½c) y dydd.

Ar y llaw arall prin y gellid honni fod safon byw chwarelwr a'i deulu ym 1873 yn uchel iawn, sobor yw'r unig ansoddair i'w ddisgrifio. Amcangyfrifwyd cyllideb fisol i chwarelwr, ei briod a'u pum plentyn fel hyn:

Taliadau £ s d
Rhent 2/6 (12½c) yr wythnos 10 0 (50c)
Bara 2 0 0
Glo 12 0 (60c)
Cig 8 0 (40c)
Tatws 7 0 (35c)
Dillad 12 0 (60c)
Menyn 3 phwys @ 1/6 (7½c) yr wythnos 1 0 0
Llefrith 2 0 (10c)
Siwgwr 3 phwys @ 4d(2c) yr wythnos 4 0 (20c)
Te 1½ lbs 4 6 (22½c)
Canhwyllau pwys a hanner @ 4d (2c) yr wythnos 1 4 (7c)

Cyfanswm 6 0 10

Honnid mai dyma'r isafswm y gallai teulu o'r maint yma fyw yn dderbyniol arno, ond roedd llawer iawn iawn o chwarelwyr a'u teuluoedd yn gorfod bodoli ar lai na £3.00 y mis. Mae'n wir y gallai gweithiwr eithriadol ennill tua £4.20 y mis ym 1865, ond roedd y cyflog ar gyfartaledd wedi codi i tua £6.00 y mis erbyn 1888. Pa ryfedd fod pwysau rheidrwydd ar fechgyn i adael yr ysgol gynted ag y gallent a mynd i'r chwarel i weithio. Roedd ei gyflog yn hanfodol!

Mewn arolwg a wnaed i'r nifer uchel oedd yn marw o'r diciâu mewn rhannau o ogledd Cymru ym 1933, darganfuwyd bod safon lluniaeth plant Meirionnydd yn isel iawn o hyd ac heb ddatblygu fawr ddim mewn hanner can mlynedd a mwy. Gweler y manylion isod am feibion chwarelwyr:

Unigolyn Prydau Bwyd a Diod
Bachgen 12 oed.
Brecwast bara, menyn, llefrith
Cinio bara, oxo, te
Te bisgedi, bara, menyn, te
Swper bara, menyn, tomato, te
Bachgen 12 oed.
Brecwast cig moch, bara te
Cinio sgodyn, bara menyn, te
Swper cig dafad, moron, tatws, te
Bachgen 12 oed.
Brecwast oxo, te
Cinio bara, menyn, te
Te cawl
Bachgen 11 oed.
Brecwast bara, menyn, wy, te
Cinio lobsgows, te
Te pennog, te
Swper bara, menyn, llefrith

Dillad Gwaith

A beth am wisg y chwarelwr? Trowsus melfaréd, (ffustian gwynion) esgidiau hoelion mawr a chap fflat oedd gwisg nodweddiadol chwarelwr yr ugeinfed ganrif. Ond yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg ei wisg arferol fyddai siaced o ffustian gwyn efo fest wlanen, dew, crys gwlanen wedi ei leinio a thrywsus gwlanen gyda'r defnydd yn ddwbwl am ei ganol. Gwisgai felt gwlanen neu ledr, het galed am ei ben a chariai ymbarél.

Iechyd a marwolaeth

Gwael oedd ei iechyd, a dioddefai yn aml oddi wrth stwmp ar y stumog, torgest, clwy'r marchogion ac anhwylderau'r ysgyfaint fel silicosis neu'r diciâu. Digwyddai damweiniau yn aml, ond ddim mor aml ag yn y diwydiant glo.

'...Neithiwr daeth tri gwr o'r gwaith yn gynnar;
Soniwyd am y graig yn torri'n ddwy;
Dygwyd rhywun tua'r ty ar elor,
Segur fydd y cyn a'r morthwyl mwy.

(Cerdd yr Hen Chwarelwr, W.J. Gruffydd)

Amrwd oedd Cymorth Cyntaf, nid oedd cymorth meddygol wrth ymyl, tra yn y mwyafrif o'r chwareli, elor oedd yr unig ambiwlans. Fodd bynnag, yr oedd y chwareli mwyaf fel Penrhyn, Dinorwig, Llechwedd a'r Oakeley wedi agor eu hysbytai eu hunain. Perthynai ysbyty'r Penrhyn i'r 1840'au, ysbyty'r Oakeley i 1848 ac ysbyty Dinorwig i 1876, er nad apwyntiwyd meddyg iddi hyd 1883. Yn wir mae lle i Ysbyty Chwarel y Penrhyn yn hanes meddygaeth. Defnyddiwyd ether fel modd i ladd poen yn llwyddiannus am y tro cyntaf yn yr Unol Daleithiau ym 1846. O fewn blwyddyn bron i'r diwrnod, ac o fewn pedwar mis iddo gael ei ddefnyddio yn Ewrop am y tro cyntaf, roedd anaesthetig yn cael ei ddefnyddio yma pan fu rhaid torri coes chwarelwr i ffwrdd.

Isel oedd oedran marwolaeth ar gyfartaledd yn y chwareli. Y sied lifio oedd safle mwyaf llychlyd chwarel, a chyfartaledd oedran marwolaeth gweithwyr yno ym Mlaenau Ffestiniog ym 1893 oedd 47.9 mlynedd. Ond i yrwyr periannau nad oeddynt mewn awyrgylch lychlyd iawn roedd yn 60.3. Ar y llaw arall, 45.3 oedd cyfartaledd oedran marw labrwr ac ni allai gweithwyr tan ddaear ond disgwyl am fywyd ar gyfartaledd o 48.1 blwyddyn.

Roedd y chwarelwyr yn gwybod yn iawn fod y llwch yn eu lladd, yn union fel rhai o'r meddygon. Ar y llawr arall daliai meddyg ysbyty Chwarel Dinorwig o 1893-1914, R.H. Mills Roberts (1862-1935) fod y gwaith yn iachusol dros ben, ac nad oedd digon o lwch yn Ninorwig i beri afiechyd i neb. Dywedai hyn er ei fod yn gwybod yn iawn mai'r gwrthwyneb oedd yn wir. Ond aeth J. Bradley Hughes, meddyg Ysbyty Chwarel y Penrhyn ers 1918, mor bell a chyhoeddi ym 1922.

Nid oes gennym achosion o silicosis yn y chwarel yma hyd y gwn, ac ar ôl pedair mlynedd o brofiad yma, fe'm perswadiwyd nid yn unig fod y llwch yn ddiberygl ond ei fod yn llesol... a heriwn unthyw un i brofi i'r gwrthwyneb.

Yn wahanol i weithwyr y diwydiant glo, ni chafodd chwarelwyr y gogledd unrhyw iawndal am eu dioddefaint gan lywodraeth Llundain hyd fis Mai, 1979, ar drothwy etholiad cyffredinol. Daeth yn rhy hwyr i'r mwyafrif!

Clefyd y Llwch.
Gwyr heini, hwy a grinant - gan y llwch,
Ac yn llesg yr aethant;
I'r chwarel ni ddychwelant;
Henwyr caeth yn hanner cant.

Meirion Hughes
RESOURCES
Cyflogau, Streiciau a Safon Byw - Report of the Departmental Committee upon Merioneth Slate Mines - Promotion of Health, 1895
Cyngor Gwynedd
Amgueddfa Lechi, Llanberis
Ymgynghorwyr Cynefin Cyllidwyd gan Enrich UK Y Gronfa Cyfleoedd Newydd
© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2003