* * * * * * * * * * * * *
* Gwasanaeth Archifau Gwynedd Safle AGOR English
*
* Tudalen Gartref Llechwefan Diwylliant Cymunedau Llechfaen Celf Oriel Map Safle Safleoedd Allanol Gwybodaeth am y Prosiect

Perchnogion Chwareli

Sir Gaernarfon Sir Feirionnydd Sir Fôn
Llinach y Penrhyn Llinach y Faenol Llinach Glynllifon

G.W. Duff Asseton SmithRoedd dau fath o berchennog yn y diwydiant llechi. Ar y naill law roedd teuluoedd bonheddig traddodiadol fel Pennant ac Assheton-Smith ac ar y llall, nifer o entrepreneuriaid anturiaethus oedd yn berchnogion a lawer o chwareli ardaloedd Nantlle a Blaenau Ffestiniog. Daliodd y gwahaniad yma hyd flynyddoedd y Rhyfel Byd Cyntaf. Roedd y gwahaniaeth yn wleidyddol hefyd gyda Thorïaeth y Penrhyn a'r Faenol a Rhyddfrydiaeth Samuel Holland. Ond ni ellir gwadu'r ffaith mai teuluoedd y Penrhyn a'r Faenol oedd teuluoedd mwyaf pwerus y diwydiant. Roedd y diddordebau yma yn holl bwysig i'r diwydiant i gyd, a thrwy eu polisïau prisio yn rheoli nid yn unig y farchnad lechi yn gyffredinol ond hefyd ddyfodol chwareli bychain. Yn aml iawn byddai sindicet o ddynion lleol yn cymeryd chwareli ar les.

Un o bregethwyr mwyaf dylanwadol Cymru ganol y bedwaredd ganrif ar bymtheg oedd John Jones (1796-1857). Ystyrid "John Jones, Talysarn" yn radical peryglus gan John Elias (1774-1841), ond a bod yn wrthrychol, bron na fyddai rhywun a fentrai anghytuno ag ef ar ragolygon tywydd y dydd, yn elyn i wareiddiad yng ngolwg Elias! Diddorol yw cofnodi hefyd fod John Jones yn un o arwyr mawr David Lloyd George, gyda phortread ohonoJohn Jones yn cael lle amlwg yn Stryd Downing pan oedd Lloyd George yn Ganghellor y Trysorlys ac yna yn Brif Weinidog. Nodwedd o fywyd pregethwyr y cyfnod, ac yn enwedig pregethwyr Methodistaidd oedd yr arferiad i'w gwragedd gadw siop tra'r elent hwy ar deithiau pregethu. Gan fod cyfnither John Jones wedi priodi efo Griffith Williams, un o oruchwylwyr Chwarel Talysarn cafodd swydd yno ym 1822. Priododd y flwyddyn wedyn efo Fanny, merch Thomas Edwards goruchwyliwr Chwarel Cloddfa'r Lôn. Gadawodd y chwarel ac aeth Fanny i gadw siop y drws nesaf i'r capel ac wrth ymyl y chwarel hefyd. Gwerthid popeth o duntur rwibob i arfau chwarel! 

Ym 1848 daeth y les ar Chwarel Dorothea i ben a ffurfiodd John Jones ac eraill gwmni lleol i'w rhedeg. Ond er ei fod ef a'i bartneriaid yn deall y graig dechreuodd y fasnach lechi ddirywio yn gyffredinol. Gostyngwyd cyflogau a daeth yntau dan lach y gweithwyr. Aeth pethau yn waeth arno pan gyhuddwyd ef o fod yn annheg drwy ddiswyddo ei weithwyr gorau. Cyfiawnhai yntau hyn am ei fod yn ceisio sicrhau gwaith i'r chwarelwyr tlotaf, oedd Fanny Jones efallai yn llai o grefftwyr.

 Ym 1852 bu ond y dim iddo gael damwain angeuol yn y chwarel ac o ganlyniad penderfynodd dorri ei gysylltiad efo'r diwydiant a gwerthodd ei holl gyfranddaliadau.  Pan fu farw bum mlynedd yn ddiweddarach rhoddwyd ei gorff yn ddiddos mewn tair arch, arch dderw, arch fahogani ac i goroni'r cwbl, arch lechen. Ac i selio'r diddosrwydd rhoddwyd maen coffa enfawr ar ei fedd ym mynwent Eglwys Llanllyfni. Daeth John Lloyd Jones, (1826-93) ei fab hynaf, o Blas y Bryn, Bontnewydd yn un o brif reolwyr Chwareli Dorothea a Phenyrorsedd. Bu Fanny Jones farw ym 1877. Ni ddylid anghofio ychwaith fod John Jones yn daid i'r heddychwr George M. Ll. Davies (1880-1949.)

 

ORIEL ADNODDAU
Cyngor Gwynedd
Amgueddfa Lechi, Llanberis
Ymgynghorwyr Cynefin Cyllidwyd gan Enrich UK Y Gronfa Cyfleoedd Newydd
© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2003