* * * * * * * * * * * * *
* Gwasanaeth Archifau Gwynedd Safle AGOR English
*
* Tudalen Gartref Llechwefan Diwylliant Cymunedau Llechfaen Celf Oriel Map Safle Safleoedd Allanol Gwybodaeth am y Prosiect

Cyflogau, Streiciau a Safon Byw - Datblygiad undebaeth lafur  

cyflogau a safon byw streiciau streic penrhyn 1900-1903
datblygiad undebau llafur rheolaeth chwareli  

Mewn sefyllfa lle'r oedd perchennog y chwarel, boed yn teyrnLogo Undeb Chwarelwyr Gogledd Cymruasu yn absoliwt neu fel teyrn goleuedig, nid oedd lle o gwbl i weithwyr ddangos eu hanfodlonrwydd gydag amodau gwaith. Dan iau o'r fath, yr unig waredigaeth oedd gweithredu cyfunol gyda digwyddiadau 1865 a 1869-70 yn dal yn fyw yn y cof, daeth yr ysgogiad i ffurfio Undeb o Chwarel Dinorwig yn hytrach nag o Chwarel y Penrhyn. Dirprwywyd y gwaith i grwp o gefnogwyr dosbarth canol y chwarelwyr, ac mewn cyfarfod yng Nghaernarfon ym mis Mawrth 1874 penderfynwyd sefydlu Undeb Chwarelwyr Gogledd Cymru yn hytrach nag Undeb Chwarelwyr Dinorwig. Erbyn 1877, cododd aelodaeth yr Undeb i 8,297. Gyda gweithred o'r fath roedd ymateb gan y perchnogion yn sicr o ddilyn. Ffurfiasant eu cymdeithas eu hunain ym Mehefin 1874.

Undebaeth ym Mlaenau Ffestiniog

Cerdyn aelodaeth Undeb Chwarelwyr Gogledd Cymru, 1921Ni fu chwarelwyr Blaenau Ffestiniog yn undebwyr tanbaid, ond yno, ym 1893 y bu'r streic sylweddol nesaf a hynny am resymau digon cymylog a phitw ar lawer ystyr. Bum wythnos wedi'r Wyl Lafur gyntaf yng Nghaernarfon ym 1892 derbyniodd J.E. Greaves ddirprwyaeth yn gofyn am godiad cyflog o 2/- (10c) yr wythnos. Cytunodd y cwmni ar godiad cyflog oedd yn llai o 6d (2½c) y dydd. Synhwyrir nad oedd J.E. Greaves ei hun yn fodlon rhoi'r codiad o gwbl fodd bynnag. Ddechrau 1893 roedd y chwarelwyr yn dal i ymdrechu i gael y 6d yma, a gwrthodwyd eu cais yn ffurfiol ym mis Ebrill. Cynhaliwyd yr Wyl Lafur flynyddol ym Mlaenau Ffestiniog y mis dilynol gyda Tom Ellis, A.S. Meirionnydd a David Lloyd George, A.S. Bwrdeisdrefi Caernarfon yn annerch gyda Keir Hardie, oedd ar y pryd yn A.S. Llafur Annibynnol. Ni throdd y ddau Gymro i fyny oherwydd efallai eu bod yn cadw'n glir o rannu llwyfan gyda Hardie, rhag tramgwyddo Rhyddfrydwyr blaenllaw fel fel J.E. Greaves, ei stiward dylanwadol William Jones, ac A. Murray Dunlop, prif reolwr Chwarel yr Oakeley, ac ymgeisydd Torïaidd am y sedd ym 1880 oedd wedi troi ei gôt at y Rhyddfrydwyr erbyn hyn. Efallai fod Ellis a Lloyd George wedi cael ar ddeall y byddai Hardie nid yn unig yn cefnogi cais y chwarelwyr am fwy o gyflog ond hefyd, i hawlio mwy o reolaeth dros y chwareli eu hunain. Gyda chenhadaeth Hardie yn canu yn eu clustiau, fe waharddwyd un Griffith Jones, Pengelli am beidio ufuddhau i William Jones y stiward a dychwelyd yn ôl i'w waith yn lle gadael y chwarel yn gynnar. William Jones oedd awdur Hanes Plwyf Ffestiniog a gyhoeddodd ym 1879 dan yr enw Ffestinfab. Y diwrnod wedyn gwaharddwyd y gweithwyr rhag cynnal cyfarfod yn y chwarel i drafod yr achos ac ymateb i'r gwaharddiad oedd ethol dirprwyaeth o dri i weld J.E. Greaves. Ei ymateb syml ef oedd i bawb ddychwelyd i'w gwaith, fesul un drwy'r swyddfa. Cychwynwyd Streic a ddaliodd am bum mis. Nid oedd yr Undeb yn rym mawr yn y Llechwedd gydag ond 125 allan o gyfanswm o 486 o weithwyr yn aelodau. Ac o'r 125 yma dim ond 75 oedd wedi talu eu cyfraniadau yn llawn.

Ar ein cyfer, dros y ffordd i lawr ym mhell odditanom, gwelem Chwarel y Llechwedd yn drom ac yn ddistaw o'n blaenau...nid oedd na swn peiriant na chyn na morthwyl...Gwelem olwynion yn sefyll ac un olwyn fawr yn symud yn araf fel pe mewn cwsg. Yr oedd distawrwydd llethol dros y fan...Crwydrasom ymlaen at swyddfeydd y gwaith. Yr oedd distawrwydd llethol yno hefyd....Daeth dyn byr i'r drws...(a) dywedodd fod croesaw i ni fynd i grwydro drwy'r chwarel ein hunain...Heibio'r olwynion llonydd a'r gweithdy mawr gwag, daethom i fyny at un o'r lleoedd agored lle cyferfydd wageni llwythog a dyllau ym mhob cyfeiriad. Yr oedd yr olwyn ddwr yn mynd yn araf araf, ond yr oedd pob tryc wedi sefyll, yr oedd y cadwyni'n crogi'n ddiddefnydd ar y graig uwchben ac nid oedd un creigiwr i'w ddisgwyl allan o'r tyllau duon oedd yn arwain i mewn i'r ddaear...Yr oedd y gwlaw yn dechreu disgyn gyda hyn, a gorfod inni droi'n ol i'r swyddfa. Wrth fynd i lawr gwelsom ddyn ieuanc unig...Y goruchwyliwr oedd, Warren Roberts wrth ei enw. Nid oedd ganddo wybodaeth ebe ef, pryd y doi'r streic i ben...'

(O.M. Edwards, Tro trwy'r Gogledd, tud 16-19 .)

 

Erbyn mis Gorffennaf dechreuodd rhai fynd yn ôl i weithio Bu terfysg yn Llechwedd a thorrwyd ffenestri ysbyty'r chwarel yn y dref ar Orffennaf 13eg. Dygwyd tri o flaen y Fainc ynghyd a phump arall ar gyhuddiad o fygythiadau. Bum niwrnod yn ddiweddarach daeth W.J. Parry i Flaenau Ffestiniog i geisio tawelu'r dyfroedd. O fewn mis daeth 5,000 o chwarelwyr i Bafiliwn Caernarfon i rali a drefnwyd gan yr Undeb i gefnogi streicwyr y Llechwedd a galw am gyflafareddiad gorfodol i setlo'r streic. Yn ôl Tom Ellis, yr unig ffordd anrhydeddus o derfynu'r anghydfod oedd i'r cyflogwyr ail gyflogi pawb. Cyhoeddodd Robert Pugh oedd wedi ei wahardd o Lechwedd ei fod yn gadael am yr Unol Daleithiau efo'i fab i gychwyn bywyd newydd. Yna pleidleisiwyd i ddychwelyd i'r chwarel ar delerau J.E. Greaves. Dychwelodd heddwch i'r Llechwedd ac ni chafwyd helbul wedyn hyd streiciau bychain ym 1922, 1936 gyda streic sylweddol ym 1985-86.

 

 
ADNODDAU
Llythyr: Undeb Gweithwyr y Dociau yn gofyn i Chwarel Penrhyn bwyso'r wageni sydd yn cludo'r llechi i'r porthladd yn y dyfodol er mwyn i'r dynion gael y pwysau cywir. (Saesneg)
Llythyr: Undeb Gweithwyr y Dociau i W.D. Hobson, Rheolwr Chwarel Penrhyn, yn cwyno bod R.T. Jones, Undeb Chwarelwyr Gogledd Cymru, yn ceisio cael aelodau yr Undeb i ymuno ac Undeb y Chwarelwyr. 
Cyngor Gwynedd
Amgueddfa Lechi, Llanberis
Ymgynghorwyr Cynefin Cyllidwyd gan Enrich UK Y Gronfa Cyfleoedd Newydd
© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2003