* * * * * * * * * * * * *
* Gwasanaeth Archifau Gwynedd Safle AGOR English
*
* Tudalen Gartref Llechwefan Diwylliant Cymunedau Llechfaen Celf Oriel Map Safle Safleoedd Allanol Gwybodaeth am y Prosiect

Technegau yn y Chwarel - Y Chwarel a Ffrwydro

y gweithwyr y chwarel a ffrwydro
gweithio'r llechfaen mecaneiddio

A slate mill (Mae'n bwysig cofio fod gan bob ardal chwarelyddol ei thermau ei hun. Termau Llanberis a ddefnyddiwyd yn bennaf yma. Ond roedd termau cyfoethog ym mhob ardal.)

Dywedir mai Richard Pennant, yr Arglwydd Penrhyn cyntaf o'r greadigaeth gyntaf a gafodd, diolch i'w stiward, y syniad o weithio'r chwarel yn bonciau gyda bariau yn rhedeg i lawr y gelltydd o'r naill bonc i'r llall ar gyfer y car cyrn a ddefnyddid i gludo slediad o gerrig. Gelwid ef yn gar cyrn am fod iddo ddau 'gorn' o haearn ar y blaen i gadw'r pileri a'r clytiau llechi rhag llithro ymlaen. Mewn rhai chwareli defnyddid blondin neu wins, sef rhaff awyr wedi ei gosod uwchben y twll neu'r sinc i godi llwythi o rwbel neu gerrig. Peiriant ager a ddefnyddid i'w weithio cyn oes y trydan. Rhoddid enwau ar y ponciau i gyd, a'r rhain yn enwau diddorol a rhyfedd yn aml. Defnyddid enwau fel Abyssinia, California, Giarat, New York, Edward Jones, Robin Dre, Ruban Glas a Wembley i nodi ond ychydig.

Tanio'r graig

Hysbysiad bod Chwarel Dinorwig yn ceisio cael trwydded i gadw powdwr du, 1874.Defnyddir powdwr du i chwythu'r graig bob amser gan y byddai deinameit neu jeligneit yn ei malurio. Cedwid y powdwr du yn y cwt neu'r ty powdwr a rhaid fyddai gwisgo clocsiau arbennig yn y cwt gyda gwadnau o gopr iddynt i osgoi y perygl o wreichionyn. Cludid y powdwr du yn ôl yn y bag powdwr oedd wedi ei lunio o gadach neu rwber. Wrth gwrs, defnyddid deunydd ffrwydro cryfach i glirio rwbel a chyrraedd y llechfaen. Cyn oes y peiriant niwmatig defnyddid jympar i dyllu'r graig. Math o ebill mawr yw hwn a'r ddau ben wedi eu pwyntio, a thua 15cm o un pen iddo mae chwydd fel pelen er mwyn y pwysau. Gweithir y jympar i fyny ac i lawr yn y twll efo'r pen byrraf i gychwyn nes cyrraedd y `clap', sef y belen bwysau. Yno troir ef drosodd a defnyddio'r pen arall nes cyrraedd y clap am yr ail dro. Weithiau gosodir y powdwr mewn agennau hollt yn y graig.

Rhaid wrth brofiad hir a gofal mawr i bowdro yn llwyddiannus, gan wybod faint yn union o bowdwr i'w ddefnyddio ac hefyd faint o stamping sydd ei angen i ryddhau'r graig yn ddiogel heb ei niweidio hi na neb arall ychwaith. Os na chymerir y gofal priodol gallai'r twll danio gan beri niwed difrifol. Bydd saethu yn digwydd bum neu chwe gwaith y dydd ar oriau penodedig. Pan genir y corn, cilia'r dynion i gyd i'r caban mochal ffiar. Dri munud yn ddiweddarach fe genir y corn eto a dyma'r arwydd i danio'r ffiws naill ai efo sigaret neu fatsen ond byth efo trydan. Wedi tanio, rhed y tanwyr i gyd am y cwt mochal at eu cyd weithwyr i gael mygyn neu sgwrs. Yna, am gyfnod o dri neu bedwar munud atsain y ffrwydradau drwy'r chwarel a chlywir swn tunelli o graig yn cwympo i waelod y bargeinion a gorchuddir pob man gan fwg glas - mwg cur yn y pen. Meddai'r chwarelwr ar ryw ddawn oruwchnaturiol i adnabod ei ffiar ei hun a mesur ei lwyddiant hyd yn oed cyn gadael y cwt. Wyth munud wedi'r caniad cyntaf fe seiniai'r corn heddwch i roi'r arwydd fod y saethu heibio.

 
ORIEL ADNODDAU
Cyngor Gwynedd
Amgueddfa Lechi, Llanberis
Ymgynghorwyr Cynefin Cyllidwyd gan Enrich UK Y Gronfa Cyfleoedd Newydd
© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2003