* * * * * * * * * * * * *
* Gwasanaeth Archifau Gwynedd Safle AGOR English
*
* Tudalen Gartref Llechwefan Diwylliant Cymunedau Llechfaen Celf Oriel Map Safle Safleoedd Allanol Gwybodaeth am y Prosiect

Cyflogau, Streiciau a Safon Byw - Cytundeb Streic Penrhyn 1897 

cyflogau a safon byw streiciau streic penrhyn 1900-1903
datblygiad undebau llafur rheolaeth chwareli  


CHWARELAU PENRHYN

TELERAU CYTUNDEB.I.—(a) Bydd i gwynion unrhyw weithiwr, criw, neu ddosbarth gael eu cyflwyno ganddo ef, neu hwy yn gyntaf i'r Goruchwiliwr Lleol. Os yn anfoddlawn ar ddyfarniad y Goruchwiliwr Lleol yna bydd i'r cyfryw gwynion gael eu cyflwyno i'r Prif Oruchwiliwr un ai yn bersonol neu trwy ddirprwyaeth wedi ei phenodi yn y fath fodd ag y bydd y gweithwyr yn ystyried yn briodol, ond i gynwys dim mwy na phump o weithwyr wedi eu dethol o'r un dosbarth a'r person neu bersonau gwynant, y rhai tyddant yn gynwysedig yn y ddirprwyaeth.

(b) Cwynion yn mha rai y bydd y gweithwyr yn gyffredinol yn meddu budd, neu fyddent wedi eu mabwysiadu ar ran gweithiwr, criw, neu ddosbarth a gyflwynasant eu cwynion o dan yr adran flaenorol, ac yn adfoddlawn ar y dyfarniad a ellir drachefn eu gosod gerbron y Prif Oruchwiliwr gan ddirprwyaeth yn cynwys dim mwy na chwech o weithwyr wedi eu penodi yn y fath fodd ag y barna y gweithwyr yn briodol.

(c) Mewn cyffelyb ddull yn derfynol, yn mhob achosion pwysig gellir appelio at Arglwydd Penrhyn yn erbyn dyfarniad y Prif Oruchwiliwr naill a'i gan berson unigol neu gan ddirprwyaeth. Yn mhob achos rhaid cyflwyno i'w Arglwyddiaeth mewn ysgrifen y seiliau ar ba rai y gwneir y cyfryw appel.

II.—Rhoddir Bargeinion Misol i Rybelwyr cymwys heb oediad, mor fuan ag y cenfydd yr Oruchwyliaeth hyny yn ymarferol.

III.—Gosodiad Contracts i'w adael yn nwylaw yr Oruchwyliaeth, yr hon a gyfloga yr holl bersonau weithiant arnynt ac a edrycha fod pob gweithiwr yn derbyn ei gyfartaledd deg o gyflog.

IV.—Cyn stopio gweithio yr oedd cyfartaledd cyflog delid i Chwarelwyr yn 5/6 y dydd, a dosbarthiadau eraill weithiant ar gymeriad mewn cyfartaledd (h.y. i Labrgreigwyr 4/7 y dydd, Labrwyr 3/7 y dydd). Pan ail-ddechreuir gweithio bydd i'r un safon barhau cyhyd ag y caniata masnach.

V.—Bydd i'r oll o ddiweddar weithwyr Chwarel y Penrhyn a ewyllysiant waith gael dychwelyd yn un corph mor bell ag y bydd hyny yn ymarferol, a'r gweddill mor fuan ag y gellir trefnu gwaith iddynt. Caniateir anaser rhesymol i'r rhai eill fod yn awr yn gweithio yn mhell.

Cytunwyd,
18fed Awst 1897

E. A. YOUNG, 
(Ar ran Arglwydd Penrhyn.) 
WM. H. WILLIAMS, 
ROBERT DAVIES,
HENRY JONES, 
(Ar ran y dynion i'w gadarnhau.)
 
ORIEL ADNODDAU
Cyngor Gwynedd
Amgueddfa Lechi, Llanberis
Ymgynghorwyr Cynefin Cyllidwyd gan Enrich UK Y Gronfa Cyfleoedd Newydd
© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2003