* * * * * * * * * * * * *
* Gwasanaeth Archifau Gwynedd Safle AGOR English
*
* Tudalen Gartref Llechwefan Diwylliant Cymunedau Llechfaen Celf Oriel Map Safle Safleoedd Allanol Gwybodaeth am y Prosiect

Perchnogion Chwareli Llechi - Llinach Oakeley

Sir Gaernarfon Sir Feirionnydd Sir Fôn
Llinach Oakeley Masnachwyr Cymraeg a Saesneg  

Pan fu Robert Griffith (1715-1750) farw estynnai tir stad Tanybwlch o Bwllheli i Lanelltyd. Evan Griffith ei fab a etifeddodd yr holl eiddo. Priododd ei unig blentyn ef, Margaret Griffith efo William Oakeley (1750-1811) o Forton, Swydd Stafford ym 1789. Adnabyddid ef fel Oakeley Mawr. Aeth ef i bartneriaeth gyda Thomas Assheton Smith ac eraill ym 1809 i redeg Chwarel Dinorwig oedd i ychwanegu at gyfoeth y teulu. Ail adeiladodd Eglwys Maentwrog, stablau i'r newydd i'r plas, ffordd newydd o Faentwrog i Harlech ac hefyd adennill llawer o dir. Dilynwyd ef gan ei fab, William Gruffydd Oakeley (1790-1835) a fyddai yn cael breindal o bum mil ar hugain o bunnau am 1824-25 yn unig fel ei ddegfed ran ef o'r holl lechi a gynhyrchwyd y flwyddyn honno. Ac eto ymddengys i W.G. Oakeley fod yn brin o arian hefyd oblegid ym 1832 fe werthodd lawer iawn o dir ac eiddo. Yn wir efallai mai gorfod cyfreithio efo Nathan Rothschild, (Y Barwn Rothschild cyntaf) a'r Goron am hawliau Rhiwbryfdir, a symud yr achos o'r Bala i Lundain fu'r achos am hyn. Ni fu plant o'r briodas, a William Edward Oakeley, (1831-1912,) mab ei gefnder a etifeddodd yr eiddo. Addysgwyd ef yn Eton a Rhydychen cyn priodi ym 1860. Ond ni chafodd afael ar etifeddiaeth Tanybwlch hyd 1868 a hynny dan amgylchiadau rhyfedd iawn.

Fi yw'r perchennog... Fi...Fi...

Ei fodryb, Louisa Jane Oakeley oedd yn dal y stad o farw ei gwr ym 1835 hyd 1868. Doedd hi ddim yn foneddiges hawdd ei thrin, ac erbyn y 1860'au trodd yn feudwy i bob pwrpas. Nid oedd yn cydnabod nac ateb llythyrau ei nai William Edward Oakeley ac roedd y busnes llechi yn dioddef. Yna, diflanodd Louisa o Danybwlch ym 1868 a mynd i aros mewn gwesty yn yr Amwythig gyda'i morwyn. Penderfynodd William Edwrard fynnu ei hawliau ar yr etifeddiaeth, a galwodd ar feddyg i mewn i archwilio cyflwr meddwl ei fodryb. Adroddodd yntau yn ôl fod yr hen wraig yn gwbl normal. Y diwedd fu, gofyn yn syml iddi a oedd hi'n fodlon i drosglwyddo etifeddiaeth Tanybwlch i'w nai? Cytunodd yn syth!

Datblygu a chadarnhauChwarelwyr yn chwarel Bwlch-Y-Slater, Sir Feirionnydd

Ail adeiladodd yntau y plas, rhoi trefn ar y daliadau llechi, codi tai newydd ym mhentref Maentwrog, eglwys newydd ac ysgolion newydd yn y pentref ac yn Nhy Nant. Bu hefyd yn Uchel Siryf y Sir ym 1874, yn is raglaw, ustus heddwch, ac yn aelod a henuriad o Gyngor Sir Meirionnydd. Cymerodd chwareli Holland a Rhiwbryfdir drosodd ym 1878, a rhedeg yr holl chwareli dan ei enw ei hun hyd 1882 pan sefydlwyd Cwmni'r Oakeley dan ei gadeiryddiaeth. Prynodd y cwmni fwy o chwareli wedyn gan gynnwys Chwarel Cwm Orthin ym 1900.

Gwario, gwario, gwario

Edrychai popeth yn flodeuog dros ben, ond nid dyna oedd y gwir ddarlun o bell ffordd. Un peth oedd cymeryd chwareli trosodd, mater arall oedd cael arian i'w gweithio, a bu raid i Oakeley fenthyca trigain mil o bunnoedd i hyn (cyfystyr â chwe miliwn heddiw.) Darganfyddwyd yn fuan nad oedd digon o lechi yn cael eu cynhyrchu i dalu llogau'r banciau. Aeth y sefyllfa'n fwrn ar y teulu, yn enwedig erbyn dechrau'r ugeinfed ganrif. Rhwng 1900 a 1904, syrthiodd incwm y chwareli i deuddeg mil ar hugain y flwyddyn i un fil ar bymtheg y flwyddyn. Ac ar ben hyn, roedd 'Teddy' y mab yn gwario prês fel dwr yn Llundain yn ei glwb yn Llundain ac ar geffylau rasio. Ni allai pethau ddal, a gosodwyd stad Tanybwlch dan forthwyl yr arwerthwr ym 1910. Yn wir, doedd y teulu heb fod ar gyfyl y lle ers 1904. Ond trodd yr arwerthiant yn fethiant ac ni werthwyd ond un neu ddwy o ffermydd yn unig.

Digwyddodd, darfu...

Edward de Clifford William Oakeley (1864-1919) a etifeddodd y Tanybwlch ym 1912. Prynwyd y plas a rhan sylweddol o'r tir gan ei nith ef, Margaret Inge ym 1914. Bu hithau farw o fewn misoedd i'w hewythr ym 1919 pan ddaeth ei chwaer, Hilda Inge yn berchen y plas. Bu hithau farw ym 1953, a'i mam oedd perchen gweddill y stad, oedd yn cynnwys cyfranddaliadau yng nghwmni'r chwareli. Ar ei marwolaeth hi, dychwelodd yr etifeddiaeth i ddwylo Mary Caroline Inge eu mam (1865-1961.) Gwerthwyd Plas Tanybwlch ym 1962, daeth cysylltiad teulu'r Oakeley i ben a chauodd y chwareli i gyd o un i un gan gynnwys chwarel yr Oakeley ym 1971.

 

ORIEL ADNODDAU
Cyngor Gwynedd
Amgueddfa Lechi, Llanberis
Ymgynghorwyr Cynefin Cyllidwyd gan Enrich UK Y Gronfa Cyfleoedd Newydd
© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2003